Facebook Zaplanuj wyjazd

Regulamin

Postanowienia ogólne

Greenbamboo.pl jest własnością "M-TECH" Michał Taraba z siedzibą w Trzcinica 544, 38-207 Przysieki, NIP: 6852193056, REGON: 180405705, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miejski w Jaśle - zwany w dalszej części Przewoźnikiem.

Greenbamboo.pl wykonuje usługi przewozu osób oraz mienia na podstawie licencji numer 7/2018 wydanej przez starostę jasielskiego, seria LB numer 0003739.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu.
Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu.

Dokonanie rezerwacji oraz zapłata za usługę przewozu oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Prawa i obowiązki Przewoźnika

 • 1. Przewoźnik zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań aby Pasażera i jego bagaż przewieźć w wyznaczone miejsce w czasie jaki został zaplanowany, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 • 2. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 • 3. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera – obcokrajowcy okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nieokazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 • 4. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
  • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  • znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających (np.:narkotyki),
  • zagraża bezpieczeństwu i komfortowi przejazdu innych pasażerów,
  • dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów,
  • nie posiada dokumentu uprawniającego do przekroczenia granic.
  Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 • 5. Z uwagi na specyfikę działalności godziny odjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od przewoźnika, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
 • 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia bądź odwołanie kursu i ich dalsze skutki spowodowane: czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD, zamknięcie granic ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
 • 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
 • 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podaniem przez pasażera błędnego lub niepełnego adresu.
 • 9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w terminie ustalonym z klientem, jeśli ten nie potwierdzi wyjazdu lub ma wyłączony telefon.
 • 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 • 11. W busach zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

Prawa i obowiązki Pasażera

 • 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granic oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.
 • 2. Pasażer zobowiązany jest do stawiennictwa na 10min przed planowanym odjazdem, w miejscu ustalonym wcześniej z Przewoźnikiem.
 • 3. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer powinien zapiąć pasy bezpieczeństwa. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.
 • 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy busa.
 • 5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia busa) oraz innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 • 6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 300zł za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.
 • 7. Pasażer korzystający z usługi przewozu po raz pierwszy uprawniony jest do otrzymania karty rabatowej. Karta rabatowa uprawnia do 50% zniżki na ósmy przejazd.
 • 8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
 • 9. Przewóz dzieci, ze względu na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa (fotelik), powinien być zgłaszany przed planowaną podróżą.

Rezerwacje

 • 1. Pasażer może dokonać rezerwacji telefonicznie pod numerem 500 705 112, mailowo pod adresem rezerwacje@greenbamboo.pl lub korzystając z formularza planowania wyjazdu na stronie www.greenbamboo.pl.
 • 2. Pasażer zobowiązany jest potwierdzić rezerwację na dzień przed wyjazdem do godz 12.00. Brak potwierdzenia wiąże się z odwołaniem rezerwacji.
 • 3. Rezerwacja przy pomocy formularza na stronie www.greenbamboo.pl jest tylko oświadczeniem woli Pasażera. Potwierdzenia tak złożonej rezerwacji dokona Przewoźnik w terminie 24 godzin od jej złożenia. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji przez Przewoźnika rezerwację uznaje się za niezłożoną. Aby dokonać rezerwacji przez formularz internetowy, należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz przesłać formularz do Przewoźnika.
 • 4. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  • powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% ceny za usługę przewozu,
  • od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% ceny za usługę przewozu,
  • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% ceny za usługę przewozu.

Bagaż

 • 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 40 kg, przy czym suma wymiarów każdego z nich nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość).
 • 2. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym powinna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera oraz miejscem wsiadania i wysiadania. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Podróżnym. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.
 • 3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 • 4. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości 150 zł lub równowartości w EURO. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego – laptop, tablet, telefon itp. musi być przewożony w bagażu podręcznym. Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt załodze w chwili przekazania bagażu do przewozu.
 • 5. Pasażer może zabrać do busa bagaż podręczny o wadze do 5 kg. Bagaż ten powinien być umieszczony pod fotelem pasażera i nie powinien utrudniać swobody pozostałym podróżnym.
 • 6. Za bagaż, który podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 • 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
 • 8. W przypadku pozostawienia przedmiotów w busie, Pasażer ma możliwość odbioru rzeczy pod wskazany adres. Przedmioty pozostawione na pokładzie busa, przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, jeśli takowe się odnajdą oraz jeżeli nie zawierają środków psujących się, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

Reklamacje

Pasażer może składać reklamacje w formie pisemnej na adres "M-TECH" Michał Taraba Trzcinica 544, 38-207 Przysieki (list polecony), lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@greenbamboo.pl. Warunkiem koniecznym jest jednak niezwłoczne ustne zgłoszenie zażalenia kierowcy, który ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego na bilecie lub paragonie. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia skargi, Przewoźnik nie będzie rozpatrywał reklamacji.

Na zgłoszenie reklamacji Pasażer ma 1 miesiąc (w przypadku uszkodzenia bagażu) oraz 3 miesiące (w pozostałych przypadkach) liczone od daty przejazdu.

W przypadku zgłoszenia uszkodzenia bagażu, warunkiem koniecznym jest załączenie do korespondencji zdjęć potwierdzających w/w. Przewoźnik zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do złożonej reklamacji.

Dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji przewozu przez greenbamboo.pl oraz jeśli Pasażer wyraził osobną zgodę – w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach oraz usługach oferowanych przez greenbamboo.pl.

Pasażer ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. Zmian.)